Algemene voorwaarden Flore


Welkom bij www.flowersbylore.be!

Uw gebruik van de site www.flowersbylore.be houdt in dat u de volgende gebruiksvoorwaarden integraal aanvaardt.

Links naar andere sites
In bepaalde rubrieken bevat de Flowers by Lore site hyperlinks naar inhoud die van derden uitgaat of naar websites die beheerd worden door derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en juistheid van de inhoud van deze websites. We kunnen ook niet beschouwd worden als instantie die de inhoud van deze websites of de websites in het algemeen goedkeurt, publiceert of wettigt. Bijgevolg zijn de uitbaters van die websites de enige verantwoordelijken betreffende het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website, meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen, enz.

Betrouwbaarheid van de informatie op de site
Wij doen al het mogelijke om op de Flowers by Lore site betrouwbare en regelmatig geüpdate informatie ter beschikking te stellen. De website kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de informatie. Wij raden u bijgevolg ten stelligste aan om, voordat u eender welke beslissing neemt, zelf de juistheid van de informatie na te gaan door contact met ons op te nemen.

Beschikbaarheid van de site
Hoewel wij ons inzetten om de Flowers by Lore site 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 ter beschikking te stellen, behouden wij ons het recht om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot de site te onderbreken om technische redenen, onderhoud of andere. Wij behoudens ons eveneens het recht onze diensten te beëindigen. Dit zonder dat we kunnen verantwoordelijk gehouden worden voor deze onderbrekingen en de mogelijke gevolgen hiervan voor u of een derde.

Toegangsverbod tot de site
Wij behouden ons het recht eenzijdig de toegang te verbieden tot heel de site of een gedeelte ervan voor elke fysieke of rechtspersoon:

  • die deze gebruiksvoorwaarden zou overtreden
  • die op de één of andere manier de goede reputatie van de site zou aantasten
  • die inbreuk zou plegen op de intellectuele rechten van derden
  • die de site zou aanwenden voor onwettige doeleinden

Wij behouden ons eveneens het recht om diezelfde personen gerechtelijk te vervolgen.

Wet van toepassing en rechtspraak
Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de Flowers by Lore site is de Belgische wet van toepassing, en enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.

Bescherming van intellectuele rechten
Het logo, evenals de bedrijfsnaam van Flowers by Lore behoren tot diens eigen auteursrecht en mogen onder geen beding worden gereproduceerd of weergegeven zonder toestemming van Flowers by Lore. De aanwezigheid van andere handelsnamen of merknamen of de website van Flowers by Lore, geschiedt na uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden daarop. Flowers by Lore draagt niettemin geen enkele aansprakelijkheid voor de aanwezigheid van informatie op haar website die mogelijks een inbreuk zouden plegen op intellectuele rechten van derden.

Partijen die menen dat hun intellectuele rechten werden geschonden door een niet toegelaten gebruik van hun werk op de website van Flowers by Lore worden vriendelijk uitgenodigd hiervan ten spoedigste Flowers by Lore in kennis te stellen, welke alsdan het nodige zal doen om het inbreukmakend materiaal minstens tijdelijk van de website te verwijderen.